فرم انجمن های علمی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام انجمن
2 عنوان انگلیسی
3 تاریخ ثبت
4 شماره ثبت
5 شناسه ملی
6 عنوان فعالیت
7 شهر محل فعالیت
8 سامی اعضای هیات مدیره و سمتها
9 اهداف انجمن
10 فعالیت های جاری انجمن
11 مجلات و نشریات فعال
12 نشانی انجمن
13 پایگاه اینترنتی
14 تلفن
15 نمابر
16 توضیحات بیشتر
 پروژه ها و کارگاه ها و.... در حوزه زیست فناوری
17 پست الکترونیک