فرم پارکهای علم و فناوری
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام پارک علم و فناوری یا مرکز رشد (فارسی)
2 عنوان انگلیسی
3 سال تاسیس
4 نام ریاست
5 نام اعضا و ارکان
6 تجهیزات و امکانات موجود
جه
7 تعداد شرکتهای زیست فناور
8 نام شرکتهای مستقر به همراه نام مدیر عامل
9 مساحت و زیربنا
10 نشانی کامل
11 تلفن
12 نمابر
13 پست الکترونیک
14 پایگاه اینترنتی