مراکز علمی فعال در حوزه زیست فناوری
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام و مشخصات دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی
2 تاريخچه مركز
3 سال تاسیس
4 نام بخش های موجود در مرکز
5 نوع فعالیت های زیست فناوری مرکز
6 تعداد هیات علمی
7 آدرس مرکز
8 مساحت مرکز
9 تجهیزات عمده موجود در مرکز
10 دستاوردها و افتخارات مرکز
11 پست الکترونیک
12 تلفن
13 فاکس
14 توضیحات بیشتر