:: بایگانی بخش معرفی کتاب: ::
:: راهنمای عملی داده پردازی زیستی و پروژه های ژنوم - ۱۳۹۱/۸/۲۱ -
:: آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها - ۱۳۹۱/۸/۲۱ -