:: بایگانی بخش غرفه کتاب انجمن: ::
:: کتاب بیوتکنولوژی به زبان ساده - ۱۳۹۵/۸/۱۰ -
:: انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک - ۱۳۹۲/۳/۱۳ -
:: 2 - ۱۳۹۲/۳/۱۳ -
:: 1 - ۱۳۹۲/۳/۲ -
:: آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها - ۱۳۹۲/۲/۲۴ -
:: راهنمای عملی داده پردازی ژنوم و پروژه‌های زیستی - ۱۳۹۲/۲/۲۴ -