:: بایگانی بخش اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها: ::
:: امکان ارسال مقاله از روز پنجشنبه 20 فروردین تا روز شنبه 22 فروردین - ۱۳۹۴/۱/۲۰ -
:: تمدید ارسال مقالات - اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران - ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ -
:: اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ -
:: اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار - ۱۳۹۳/۲/۳۰ -
:: نخستین کنفرانس کشور در حوزه فناوری های همگرا - ۱۳۹۱/۹/۸ -
:: برگزاری نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در ایران و ژاپن - ۱۳۹۱/۹/۲ -
:: اولین همایش بیومولکولی گردو - ۱۳۹۱/۸/۱ -