انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- ثبت نام کارگاه ها
کارگاه دو روزه تئوری و عملی طراحی و مهندسی بکمید نوترکیب و کاربرد آن بعنوان شاتل وکتور در سیستم بیانی باکیلو ویرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/29 | 
کارگاه دو روزه تئوری و عملی طراحی و مهندسی بکمید نوترکیب و کاربرد آن بعنوان شاتل وکتور در سیستم بیانی باکیلو ویروس

ثبت نام: 64112236
ایمیل: mranpaymapasteur.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.125.438.fa
برگشت به اصل مطلب