انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- شعب انجمن
شعب انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شعبه انجمن در آذربایجان غربی
 آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه جاده سلماس ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، صندوق پستی: 365 تلفن تماس: 0441-2622222الی 6 داخلی 265 خانم دکتر حیدری و فکس:0441-2622221
• شعبه انجمن در کرمان
 آدرس: کرمان ، انتهای اتوبان هفت باغ علوی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و پژوهشکده علوم محیطی دفتر انجمن شاخه کرمان،تلفن تماس: 03426226612- فکس: 03426228010
• شعبه انجمن در خراسان
آدرس: مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، صندوق پستی: 1774-91775 تلفکس: 05117627601-5 داخلی: 246
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.59.14.fa
برگشت به اصل مطلب