انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
تبریک حضوری اعضای انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و انجمن ژنتیک ایران به آقای دکتر امیدی نیا برای انتخاب به عنوان معاون آموزش و پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/2 | 


تبریک حضوری اعضای انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و انجمن ژنتیک ایران به آقای دکتر امیدی نیا برای انتخاب به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در حضور معاون رییس جمهور و اعضای هیأت مدیره انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در سازمان حفاظت محیط زیست  مورخ 1397/08/01
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.331.fa
برگشت به اصل مطلب