انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم ) انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/2 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( نوبت دوم) 
انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 
 
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل می­آید تا در جلسه" مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم" این انجمن که در روز شنبه مورخ 08/10/1397 ساعت 14الی 16به نشانی"کیلومتر 17 تهران-کرج، بلوار پژوهش ، پژوهشگاه ملی مهندسی زنتیک و زیست فناوری ،ساختمان اصلی، طبقه سوم،سالن ویدئو کنفرانس تشکیل می­شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
  1. انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان
 
 
هیات مدیره انجمن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.343.fa
برگشت به اصل مطلب