انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
انجمن بیوتکنولوژی بعنوان پنج انجمن برتر گروه بین رشته ای در سال 1397

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/4 | 
انجمن بیوتکنولوژی بعنوان پنج انجمن برتر گروه بین رشته ای در سال 1397

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.361.fa
برگشت به اصل مطلب