انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
چهارمین #کنگره‌ بین المللی دانشجویی ‌بیوتکنولوژی ایران دانشگاه تهران ۶ تا ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/30 | 


چهارمین #کنگره‌ بین المللی دانشجویی ‌بیوتکنولوژی ایران 
دانشگاه تهران 
۶ تا ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷
📮مهلت ارسال مقالات: ١٠ بهمن ۱۳۹۷ 

http://www.sbcongress.ir
@isbcongress
@isBcongress
📞 021-66412556
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.62.337.fa
برگشت به اصل مطلب