انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اطلاعات عضویت
شرایط عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انواع و شرایط عضویت
 بر اساس ماده 6 اساسنامه انجمن شرایط عضویت به شرح زیر است.
 1- عضویت پیوسته
 موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در زمینه بیوتکنولوژی و رشته‌های وابسته (به تشخیص هیات مدیره) باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
 2- عضویت وابسته
 کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند. تبصره: افراد فاقد شرایط فوق می توانند به تشخیص هیئت مدیره انجمن به عضویت وابسته درآیند.
3- عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در زمینه‌های بیوتکنولوژی و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
 4- عضویت شاخه دانشجویی
دانشجویان علاقمند به فعالیت در حوزه بیوتکنولوژی از هر رشته و گرایشی(به تایید هیئت مدیره)
 5- عضویت افتخاری
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده ای نموده باشند.
 6- اعضای موسساتی( حقوقی)
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱ می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
 تبصره ۲: اعضای موسساتی، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده ۷: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد: ۸-۱- استعفای کتبی ۸-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.68.19.fa
برگشت به اصل مطلب