انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تماس با انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
آدرس: کیلومتر 17 تهران- کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، دفتر انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
کد پستی: 1497716316
صندوق پستی: 161/14965
تلفن: 02144787375
فکس: 02144787375
نشانی پست الکترونیکی: iribiotechnologygmail.com
تلگرام: biotechnsociety
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.85.17.fa
برگشت به اصل مطلب