انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کنگره ها
همایش‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولین همایش ملی بیوتکنولوژی -تهران
5 -3  اسفند ماه 1378
برگزار کنندگان: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،
محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس،
رئیس همایش: دکتر مصطفی معین وزیر علوم تحقیقات و فناوری.

دومین همایش ملی بیوتکنولوژی کرج 19-17 مهرماه 1380
 برگزار کنندگان: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،
محل برگزاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،
رئیس همایش دکتر عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی.

سومین همایش ملی بیوتکنولوژی- مشهد 20- 18 شهریور ماه 1382
 برگزار کنندگان: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، کمیته ملی زیست فناوری
محل برگزاری دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس همایش دکتر مصطفی معین وزیر علوم تحقیقات و فناوری

چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی- کرمان 24 الی 26 مردادماه 1384
 برگزار کنندگان: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانئشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محل برگزاری مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
 رئیس همایش دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

 پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی- 3-5 آذر ماه
 سالن اجلاس سران۱۳۸۶
برگزار کنندگان: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
محل برگزاری تهران سالن اجلاس سران
رئیس همایش دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی

ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی -22الی 24 مردادماه 1388، تهران، سالن همایش های برج میلاد
برگزار کنندگان: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
رئیس همایش: آقای دکتر واعظ زاده، معاون علم و فناوری ریاست جمهوری

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی- 21 الی 23 شهریورماه1390، تهران، پژوهشگاه نیرو
برگزار کنندگان: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،
رئیس همایش: آقای دکتر محمد علی ملبوبی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی - 15 الی 17 تیر 92 - دانشگاه تهران
برگزارکنندگان: انجمن بیوتکنولوژی و انجمن ایمنی زیستی
رئیس همایش: دکتر محمدعلی ملبوبی- دکتر بهزاد قره‌یاضی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.111.31.fa
برگشت به اصل مطلب